Mason Colon - Sự lựa chọn của Nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam