Chọn tỉnh thành phố:
Địa chỉ34 Nguyễn Hội, Phú Trinh, thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại02523829110